หลังจาก COVID-19 เริ่มค่อยๆลดลงอย่างมาก เพื่อนๆหลายคนก็คงจะต้องเริ่มวางแผน

ในการท่องเที่ยวกันแล้วใช่ไหมครับ บางคนก็เที่ยวในประเทศ บางคนก็พร้อมจะลุย

กลับไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือ ไต้หวัน ที่พี่หมีเอง

ก็อยากจะกลับไปท่องเที่ยวอีกสักครั้ง หรือบางคนก็อยากไปไกลๆ เลย

ไม่ว่าจะเป็นทาง ยุโรป ออสเตเลีย หรือแม้กระทั่ง อเมริกานั่นเอง

แต่ในหลายๆครั้ง การเดินทางของเราโดยสายการบินต่างๆ ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้

เนื่องจากจำนวนคนเอย รวมถึง จำนวนของเครื่องบินที่โดยสาร

ซึ่งที่ผ่านมา พี่หมีก็เคยเจอเหมือนกันว่า หากจำนวนคนที่เดินทาง ในช่วงนั้นๆ

มีจำนวนมาก แล้ว เครื่องบินที่ให้บริการไม่เพียงพอละ แล้วเกิด DELAYED FIGHT

เกิดขึ้นมาเราๆท่านๆทั้งหลายจะทำอะไรได้บ้าง เพราะทำให้ การวางแผนการท่องเที่ยวของ

เรานั้นต้องเลื่อนออกไป ก็จะทำให้เสียเวลา เสียวันเที่ยว แล้วหากเกิดเหตุการณ์นี้

เราสามารถ ร้องขอไปยังสายการบินให้ ชดเชยได้หรือ ไม่

วันนี้พี่หมีจึงรวบรวมรายละเอียดด้านล่างนี้ มาให้ เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคน

เพื่อไม่ให้เสียเวลา งั้นเรามาลองดูกันนะครับ ว่าแต่ละกรณี เราจะได้รับการชดเชยอะไรบ้าง

“HOW TO DEAL WITH CANCELLED OR DELAYED FLIGHT?”

ก่อนอื่น…คนที่จะได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีที่ไฟลท์ดีเลย์ หรือ โดนยกเลิกเที่ยวบิน ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด ต้องเข้าเงื่อนไขตามนี้

 1. ต้องเป็นผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศ ซึ่งได้สํารองที่นั่งสําหรับเที่ยวบินนั้นและได้ชําระคาบัตรโดยสารแล้ว รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางในโครงการสะสมไมล์ หรือโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่สายการบินจัดขึ้น
 2. ผู้โดยสารต้องมา Check-in ภายในเวลาที่สายการบินระบุไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือภายในเวลาที่ได้รับแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เอสเอ็มเอส (SMS) เป็นต้น หากสายการบินไม่ได้ ระบุเวลาไว้ให้ถือว่าไม่น้อยกว่า 45 นาที ก่อนเวลา ที่ระบุไว้ในตารางการบินที่ประกาศ หรือเป็นบุคคลที่ถูกสายการบินย้ายโอน (Transfer) จากเที่ยวบินที่ตนสํารองที่นั่งไว้แล้วมายังอีกเที่ยวบินหนึ่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
 3. ผลบังคับใช้นี้ สามารถใช้ได้กับสายการบินของไทยและเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น

ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้านานๆ เราสามารถเรียกร้องกับสายการบินได้ในกรณีต่อไปนี้

1. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

    1.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    1.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    1.3) ถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

2. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

    2.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    2.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    2.3) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        – รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        – เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด)

3. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

    3.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    3.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

    3.3) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        – รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        – เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด)

    3.4) สายการบินต้องชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่ สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการล่าช้าของเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการทำการบินของท่าอากาศยานและผู้โดยสาร ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน (ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นทดแทนค่าชดเชยเงินสด 600 บาท ต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น)

4. กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องการชดเชยได้เทียบเท่ากับการยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การถูกปฏิเสธการขนส่ง ของสายการบิน

    กรณีเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือ การยกเลิกเที่ยวบิน หรือ การถูกปฏิเสธการขนส่ง ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องการชดเชยจากสายการบินได้ดังนี้ 

    4.1) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกระหว่าง

        – รับเงินคืน : หากไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไป ผู้โดยสารมีสิทธิรับเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

        – เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรณีที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางต่อ ทางสายการบินต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน วันถัดไป หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผู้โดยสาร 

           (**ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้โดยสารและที่นั่งว่างซึ่งสายการบินสามารถจะจัดให้ได้ โดยสายการบินไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ แต่หากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่ผู้โดยสารได้ชำระแล้ว สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

           ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม สายการบินจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยังสนามบินที่เป็นจุดหมายปลายทางเดิมให้แก่ผู้โดยสารด้วย

        – เลือกเดินทางโดยขนส่งทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ : กรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ะบุในบัตรโดยสาร โดยเลือกขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุหรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายเดิม สายการบินต้องทำตามความประสงค์ของผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด โดยผู้โดยสารต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆ แต่หากค่าเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นต่ำกว่าจำนวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้ สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

   4.2) ผู้โดยสารต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ดังนี้

          4.2.1) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          4.2.2) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับอุปกรณเพื่อการสื่อสาร สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          4.2.3) ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับที่พักแรมตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไป ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่มีกำหนดเวลาออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกว่า 1 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          4.2.4) สายการบินต้องชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่สายการบินพิสูจน์ได้ว่า

                    – สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่นๆ ให้แก่ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน

                    – สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง 3 วัน ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางก่อนหรือหลังกำหนดวันเวลาเดิม และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารโดยเร็ว หรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง

                    – การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน การรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการทำการบินของท่าอากาศยานและผู้โดยสาร ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินของสายการบิน (ในกรณีที่สายการบินประสงค์จะชำระเป็น Travel Voucher หรือสิ่งอื่นทดแทนค่าชดเชยเงินสด 1,200 บาท ต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น)

วิธีการรับชำระเงินคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม หรือเงินส่วนต่างจากสายการบิน

 1. ผู้โดยสารต้องกรอกใบแสดงความจำนงการขอคืนค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือเงินส่วนต่าง : สามารถรับได้ที่ ท่าอากาศยาน บริเวณอาคารผู้โดยสาร / สำนักงานใหญ่ของสายการบิน / สำนักงานสาขาของสายการบิน / เว็บไซต์ของสายการบิน 

  โดยผู้โดยสารต้องระบุ
  1.1) วัน เวลา และเที่ยวบินที่สายการบินปฏิเสธการขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบิน หรือทำการบินล่าช้า (กรุณาเก็บตั๋วเครื่องบิน / E-ticket ไว้แนบเรื่อง)
  1.2) วิธีการชำระค่าโดยสาร (เงินสด / บัตรเครดิต) ยอดชำระค่าโดยสาร (ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
  1.3) ที่อยู่และช่องทางที่สามารถติดต่อได้
  1.4) ช่องทางการรับเงินคืน (เงินสด / โอนผ่านบัญชีธนาคาร / เช็คธนาคาร)

2. สายการบินจะต้องทำการคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่น หรือเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารด้วยวิธีการที่ผู้โดยสารเลือก ภายในระยะเวลาที่นับจากวันที่สายการบินได้รับแบบฟอร์มแสดงความจำนงและเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว

         2.1) กรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารเป็นเงินสด : ผู้โดยสารจะต้องได้รับเงินคืนภายใน 7 วัน

         2.2) กรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต : ผู้โดยสารจะต้องได้รับเงินคืนภายใน 45 วัน

**กรณีที่ผู้เดินทางจองตั๋วเครื่องบินผ่านเอเจ้นตัวแทน ต้องรวบรวม E-ticket / Boarding pass / ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ทางเอเจ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการเช่นกัน

กรณีที่ไม่ได้รับการชดเชยตามที่ระบุข้างต้น

         ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนสายการบินที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจากกระทรวงคมนาคมตามรายละเอียดที่พูดถึงด้านบนได้โดย ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ 

– กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 • สายด่วน: 1111
 • โทรศัพท์: 02-286-3775 (ตามเวลาราชการ)
 • Fax: 02-287-3373
 • E-mail: [email protected]

Credit: ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจําภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอขอบคุณ THE WORLD TRIPS ด้วยครับผม

และนี่คือ อีกบทความ สำหรับ คนท่องเที่ยว รู้ไว้ก่อน ง่ายยย ในการเดินทาง

สำหรับวันนี้ ทุกๆคนก็คงทราบแนวทางกันแล้วนะครับว่า

หากเราเจอเหตุการณ์สายการบินล่าช้า เราสามารถได้รับการชดเชยอะไรกันบ้าง?

หวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ ที่รักในการเดินทางท่องเที่ยวแบบพี่หมี

Comments

comments