โฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้นๆ หากใครเป็นนักลงทุน หรือมีการเปลี่ยนมือเจ้าของบนที่ดินบ่อย ๆ ตลอดจนการจำนอง
โฉนดที่ดินไว้กับผู้อื่นจะต้องรู้จักการตรวจเช็คโฉนดที่ดินให้เป็น เพราะในปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารถือถือเป็นหนึ่งในคดียอดนิย
ส่วนใหญ่โฉนดที่ดินที่มีการปลอมแปลงจะเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส 4จ หรือโฉนดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สามารถทำการซื้อขายได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่
ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โจนดที่ดินปลอม จะต้องรู้วิธีตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงหรือไม่

 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินจากแอปพลิเคชัน LandsMaps หรือเว็บไซต์ landsmaps.dol. go.th
  แอปพลิเคชัน LandsMaps จะช่วยค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลช้อนทับชั้น
  ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง
  โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนา โมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน
  กรมโยธาธิการ และผังเมือง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งผังเมือง และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้การค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน
  ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดิน และตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
  นอกจากแอปพลิเคชัน Lands Maps แล้วยังสามารถเข้าไปค้นหา ข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ landsmaps.dol.go.th
  สามารถกรอกรายละเอียด ได้แก่ จ้งหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลได้ทันที ซึ่งในการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน รวม
  ทั้งตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ผ่านเว็บไซนี้จะให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันกับการค้นหาระวางที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน
  โดยระบบจะแสดงข้อมูลภาพแปลงที่ดินบนแผนที่ของ Google Map ให้เห็นบนภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมข้อมูลรายละเอียดของที่ดิน เช่น หมายเลขระวาง หน้า
  สำรวจ สำนักงานที่ดิน ราคาประเงินรายแปลงของกรมธนารักษ์ เป็นต้น หากต้องการทราบการเดินทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินของพื้นที่ที่แปลงที่ดินตั้ง
  อยู่ก็เรียกดูเส้นทางได้ หรือหากต้องการซมบรรยากาศที่ดินโดยรอบแบบ 360 องศาก็เลือกชมภาพ Street View ได้เช่นกัน
 2. ตรวจสอบสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากลายน้ำสัญลักษณ์ตราครุฑบนโฉนดที่ดิน
  เมื่อตรวจสอบด้วยตาเปล่าแล้ว หากเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินเป็นของปลอม ต่อมาให้มาตรวจสอบที่รูปลักษณ์ของโฉนดที่ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โฉนดที่ดินใน
  ปัจจุบันจะมีขนาดที่ 24 x 36 ชม. เนื้อกระดาษจะมีลักษณะเส้นใยพิเศษออกสีเหลือง และมีสัญลักษณ์ลายน้ำของตราครุทอยู่กลางโฉนดที่ดิน
  ซึ่งจุดนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องทำการส่องดูโดยยกขึ้นส่องกับฟจะเห็นสัญลักษณ์ตราครุทอยู่ในวงกลม 2 วง
  พร้อมมีอักษรลายน้ำกำกับด้านล่างว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย นอกจากนั้นในรูปแปลงที่ดินแต่ละมุมที่มีวงกลม หากส่องผ่านแสงแล้วนั่นจะพบว่ามี “รูที่ส่องสว่าง”
  อยู่ภายในวงกลมอีกที ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของที่ดินออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์
 3. ตรวจสอบด้วยตาเปล่า การเขียนลายเซ็น และตราประทับของเจ้าหน้าที่
  จากตัวอย่างโฉนดที่ดินจะเห็นว่าท้ายโจนดที่ดินด้านล่างจะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่อยู่ โดยส่วนใหญ่จะใช้หมีกสีดำเซ็นลายเซ็น พร้อมมีชื่อตรายางประทับบนลาย
  เซ็น และกำกับวันที่ไว้ด้านหลัง หากมีการใช้หมึกสีอื่นในการเซ็นลายเซ็น หรือไม่มีตราประทับให้สงสัยไว้ก่อนว่าโฉนดฉบับนี้เป็นของปลอม
  โดยเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเท่านั้น โฉนดที่ถืออยู่อาจเป็นของจริงก็ได้ เนื่องจากโฉนดที่ดินบางฉบับอาจมีการใช้หมึกสีน้ำเงินหรือสีอื่น ๆ
  ก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อพบหนึกสี่อื่นให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและไปตรวจสอบจุดอื่น ๆ บนโฉนดที่ดินต่อไป
 4. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าจากประวัติที่ดินด้านหลังโฉนดที่ด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีสารบัญจดทะเบียน
  เป็นเหมือนประวัติบันที่กรายการจดทะเบียนนิติกรรมในโฉนดที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โดยด้าน
  หลังของโฉนดที่ดินจะมีตารางการเปลี่ยนแปลลงสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสิทธิที่ผ่านมา ซึ่งหากไม่ตรง
  กับความเป็นจริงตาบประวัติของโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินรับรู้มา ก็ให้เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าโฉนดที่ดินที่ถืออยู่นั้นอาจเป็นโฉนดที่ดินปลอม และมาดูที่จุดสำคัญต่อไป
 5. ตรวจสอบด้วยการนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดิน
  หากตรวจเช็กแล้วเกิดข้อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของปลอม เนื่องจากโฉนดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่
  มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรักษา และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงานงานที่ดิน
  ดังนั้นเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าโฉนดเป็นฉบับปลอมให้ใช้วิธีสุดท้ายคือการไปที่สำนักงานที่ดินแล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกัน
  เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง
  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่า
  โฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของปลอม 100% ให้เตรียมไปแจ้งความ และดำเนินคดีทางกฎหมายได้เลย
  สิ่งสำคัญสำหรับวิธีป้องกันมิจฉาชีพต่าง ๆ และรักษาสิทธิกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองก็คือการนำโฉนดไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
  ครั้ง รวมไปถึงเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อป้องกันการรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดี

เห็นไหมละครับว่าหากเรารู้วิธีดูโฉนดที่ดินด้วยตนเอง เช็คโฉนดให้ชัวร์ว่าแท้หรือปลอม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร หากคุณมีที่ดินแล้ว อย่าลืมที่จะตรวจสอบกันสม่ำเสมอนะครับ รู้ก่อนเชคก่อนระวังก่อน ดีกว่าแน่นอน

Comments

comments