ราคาประเมินที่ดินคืออะไร
ราคาประเมินที่ดินเป็นการประเมินทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการประเมินราคาที่ดินโดยกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยการประเมินทรัพย์สินนั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่

 1. ราคาซื้อขายจริง จะเป็นราคาตามที่ตกลงซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาอื่นๆ เสมอไป
 2. ราคาตลาด คือ ราคาที่เกิดจากการประเมินมูลค่าของที่ดินในแต่ละทำเล ซึ่งควรเข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อความถูกต้อง และแม่นยำ รวมถึงเพื่อให้รู้ว่าถึงราคาตลาดในปัจจุบันด้วย
 3. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์
  วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดินออนไลน์ ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนิดเดียว
  โดยปกติการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินจะสามารถทำได้ที่กรมที่ดิน แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปกรมที่ดินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งที่ดินที่มีโฉนด และที่ดินแบบไม่มีโฉนด ที่จะเป็นประโยชน์ในการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก โดยวิธีการตรวจสอบแบบที่มีโฉนดและแบบที่ไม่มีโฉนดก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนี้
  การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด
  การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการเตรียมโฉนดที่ดินให้พร้อมและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 4. เข้าใช้งาน เว็บไซต์กรมธนารักษ์
 5. ค้นหาราคาประเมิน โดยสามารถทำการค้นหาได้ 2 แบบคือ
  2.1 ค้นจากเลขที่โฉนด ด้วยการกรอกเลขที่โฉนด หน้าสำรวจ และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป
  2.2 ค้นหาจากเลขที่ดิน ด้วยการกรอกเลขที่ดิน ระวาง และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป
 6. ดูราคาประเมินที่ดินได้ที่ด้านขวามือของตารางที่แสดงขึ้นมา
  การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด
  ในบางครั้งผู้ซื้อหรือนายหน้าค้าขายที่ดินก็อยากจะทราบราคาประเมินที่ดิน แต่ยังไม่มีโฉนดอยู่กับตัวก็ไม่เป็นไร การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด ก็ยังทำได้ไม่ยากเย็นมากนัก เพียงเริ่มทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 7. เข้าเว็บไซต์ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน หรือ เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Landmaps
 8. ซูมแผนที่เข้าไปค้นหาที่ตั้งที่ดินที่ต้องการตรวจสอบราคา หรือค้นหาจากจังหวัด เขต แขวง หรือแม้กระทั่งค้นหาสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง ไม่ต่างจากการใช้ Google Maps
 9. คลิกบนที่ตั้งที่ดินที่ต้องการตรวจสอบราคา 2 ครั้ง จากนั้นระบบจะแสดงขอบเขตที่ดินขึ้นมา ให้คลิกไปบนกรอบขอบเขตที่ดินที่ต้องการดู จากนั้นรายละเอียดข้อมูลโฉนด ขนาดที่ดิน รวมทั้งราคาประเมินจะปรากฎให้ได้ดูทันที
  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ต้องทำอย่างไร
  การตรวจสอบราคาประเมินนั้นสามารถทำได้เองในเว็บไซต์ แต่หากต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ก็จะไปขอได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ โดยผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแปลงนั้น และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอรับรองราคาประเมินตามระเบียบ
  เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อขอหนังสือรับรอง
  การขอหนังสือรับรองจะต้องนำเอกสารไปยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ตามที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมก็ได้แก่
 • โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (ในกรณีไม่สามารถนำเอกสารฉบับจริงมาได้)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวที่รับรองสำเนาแล้วของผู้มอบอำนาจมาด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 • หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  โดยปกติขั้นตอนการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขอหนังสือรับรองก้จะมีดังนี้
 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท รู้ราคาประเมินที่ดินมีประโยชน์ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไร โดยปกติแล้วราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในกรณีที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงการซื้อ-ขายที่ดินว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินจะได้จากการรู้ราคาประเมินที่ดินของตัวเองแล้ว สำหรับผู้ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การรู้ราคาประเมินที่ดินยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้
  • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพของทำเลและศักยภาพของโครงการในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
  • ใช้คิดคำนวณค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ ภาษีอากร และภาษีแสตมป์ก่อนวันโอนจริง ทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ล่วงหน้าและแม่นยำมากขึ้น
  • สามารถนำราคาประเมินไปประกอบการกำหนดราคาซื้อขายได้
  • สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาและต่อรองในการลงทุน

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
https://www.kasikornbank.com/…/land-appraisal-price.aspx

Comments

comments